1.3 TIMES FOAMED PP BOARD
2 TIMES FOAMED PP BOARD
HIGH FOAMING PP PROFILE MATERIAL

üpjün ederis
elmydama al iň gowusy
Netijeler

“Bluestone Plastic Technology Co., Ltd.”GIT

Öň 1994-nji ýylda Japaneseaponiýanyň bir kompaniýasy hökmünde döredilen “Bluestone Plastic Technology Co., Ltd.”, ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, hemişe poliolefin daşky gurşawy goramak polimer materiallaryny ýeňil gözlemek we ulanmak üçin ygrarly. Esasan polipropilen köpük tagtasyny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Satuw merkezi Şanhaýda, Şanhaýda, Guangdongda we Týanjinde zawodlar we logistika merkezleri ýerleşýär. “Lowcell” tagtasy, yzygiderli çykarylýan gaty we pes köpükli PP tagtasy bolan kömürturşy gazy köpük tehnologiýasyny ulanyp, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak ösdürilýär.

About Us

gözläň esasy hyzmatlar

Poliolefin ekologiýa taýdan arassa polimer materiallaryny ýeňil gözlemek we ulanmak üçin ýokary tehnologiýaly kärhana.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • Toparymyz
 • Önümlerimiz
 • BIZIAL GYMMATLARYMYZ

Size ýokary hilli önümler hödürleýäris, satyn alyş maslahatyny berýäris, önüm bölekleriniň gapy-gapy dizaýnyna çenli siziň üçin ulanyş gurşawyny özleşdirýäris. Kärhananyňyzyň ösüşi güýçli bolar ýaly, täze önümleriň ösüşine ünsi jemläliň.

Size ýokary hilli önümler hödürleýäris, bar bolan maýa goýumlaryndan doly we ýerlikli peýdalanýarys, geljekdäki ösüş çäreleri barada ylmy kararlar berýäris, kärhanalaryň gözleg we çykdajylaryny azaldýarys we artykmaçlyklaryny artdyrýarys.

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňky mysallar

näme adamlar bilen gürleşiň

 • UK customers
  Angliýanyň müşderileri
  Professional öndüriji. Geňeş ýokary öndürijilikli. Bu biziň talaplarymyza laýyk gelýär.
 • American customers
  Amerikan müşderileri
  Köpük tagtalarynyň köp görnüşi bar. Olardan laýyk tagtany saýlap bileris.

Bahasy üçin sorag

Poliolefin ekologiýa taýdan arassa polimer materiallaryny ýeňil gözlemek we ulanmak üçin ýokary tehnologiýaly kärhana. Öň Hytaýda polipropilen köpük materiallaryny öndürmek bilen meşgullandyk.

tabşyryň

iň soňky habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • LOWCELL Polipropilen köpükli tagta

  LOWCELL Polipropilen köpükli tagta kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzüldi. Asyl ekstruziýa köpük tehnologiýasy bilen pes giňeldilen polipropilen köpük sahypasy. Daşky gurşawa zyýanly m ...
  Koprak oka
 • LOWCELL Polipropilen köpükli tagta

  LOWCELL Polipropilen köpükli tagta ajaýyp berklik, çydamlylyk we zarba siňdiriji häsiýetleri hödürleýän ýeňil materialdyr, şonuň üçin partit ýaly gaplama programmalarynda ulanyldy ...
  Koprak oka
 • PP köpük tagtasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

  Polipropilen (PP) köpük tagtasy diýlip hem atlandyrylýan PP köpük tagtasy, kömürturşy gazy bilen polipropilenden (PP) ýasalýar. Dykyzlygy 0,10-0,70 g / sm3, galyňlygy 1 mm-20 mm. Munuň artykmaç ...
  Koprak oka