page_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1

Öň 1994-nji ýylda Japaneseaponiýanyň bir kompaniýasy hökmünde döredilen “Bluestone Plastic Technology Co., Ltd.”, ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, hemişe poliolefin daşky gurşawy goramak polimer materiallaryny ýeňil gözlemek we ulanmak üçin ygrarly. Esasan polipropilen köpük tagtasyny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Satuw merkezi Şanhaýda, Şanhaýda, Guangdongda we Týanjinde zawodlar we logistika merkezleri ýerleşýär. “Lowcell” tagtasy, yzygiderli çykarylýan gaty we pes köpükli PP tagtasyny ulanyp, kömürturşy gazy köpük tehnologiýasyny ulanyp, kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülýär ... Tagta ýumşak üst duýgusy, ýeňil agram, ýangyn saklaýjy, ýokary güýç, zäherli däl, daşky gurşawa arassa, gaýtadan ulanylýan, VOC zyňyndylary ýok. Esasan energiýa tygşytlamakda, häzirki zaman transportynda (awiasiýa, ýokary tizlikli demir ýol, täze energiýa ulaglary), logistika gaplamalarynda, mebel gündelik zerurlyklarynda, saglygy goramakda we beýleki ugurlarda ulanylýar.

Bazarda öňdebaryjy - Önümlerimiz

Size ýokary hilli önümler hödürleýäris, satyn alyş maslahatyny berýäris, önüm bölekleriniň gapy-gapy dizaýnyna çenli siziň üçin ulanyş gurşawyny özleşdirýäris. Kärhananyňyzyň ösüşi güýçli bolar ýaly, täze önümleriň ösüşine ünsi jemläliň.

Hyzmat bazary - gymmaty

Size ýokary hilli önümler hödürleýäris, bar bolan maýa goýumlaryndan doly we ýerlikli peýdalanýarys, geljekdäki ösüş çäreleri barada ylmy kararlar berýäris, kärhanalaryň gözleg we çykdajylaryny azaldýarys we artykmaçlyklaryny artdyrýarys.

Ösmäge çalyşyň - Topar

Ösüş inersenerlerimiz tejribeli. Islegiňiz biziň wezipämiz, siziň çagyryşyňyz aýdyň çagyryşdyr.

 

Öň Hytaýda PP köpük materiallaryny öndürmek bilen meşgullandy

Hytaýda PP köpük tagtasynyň öňdebaryjy öndürijilerinden biri 、

Hyzmatdaşlyk maksatnamamyza goşulyň, iň täze materiallary we täze önüm goşundylaryny alarsyňyz

Awtoulag zapas şaýlarynda, enjamlary öndürmekde, kanselýariýada, gaplamakda, gurluşyk materiallarynda giňden ulanylýar

Dünýäniň energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak baradaky çagyryşyna işjeň jogap berýäris we tutuş jemgyýetiň ýaşyl we daşky gurşawy goramak ugrunda yzygiderli tagalla edýäris.

3