page_banner

önümleri

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam sheet

  LOWCELL H goraýjy polipropilen (PP) köpük listi

  “Lowcell H” garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk ekstrudirlenen köpürjikli polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE) tagtasydyr. Köpük derejesi 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / cm3. CO ekstruziýasy bilen ýasalýar we ýörite üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gök ýa-da ýaşyl gaty polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE) bolup, üstünde basylan deri çyzyklary skid garşylygy täsir edýär. Orta gatlak gara pes giňeldilen köpükdir, täsir wagtynda diňe bir gowy ýassyk we goragly bolman, eýsem gaty berkligi we gysyjy ýerine ýetirijiligi hem bar.

 • LOWCELL Trolley case

  LOWCELL Trolleý kassasy

  Trolleýbus korpusyny LOWCELL H materialy bilen ýasamak teklip edilýär. Öňdebaryjy material tehnologiýasyna we ýurtda we daşary ýurtlarda trolleýbuslary gaýtadan işleýän önüm öndürijiler üçin materiallar bilen üpjün etmekde köp ýyllyk tejribä esaslanyp, kompaniýamyz retro trolleýk önümlerini özbaşdak ösdürdi. Adatça garyndy deri diýlip atlandyrylýan täze nano polimer poliolefin kompozitleriniň aýratyn saýlanmagy. Bu material çyglylyga, çyglylyga we poslama garşydyr. Onda plastifikator, formaldegid, toluen we beýleki zyýanly maddalar ýok. Onda VOK zyňylyşy, ýeňil agram we daşky gurşawy goramak ýok. Zäherli däl gaýtadan ulanylýan täze material.

 • LOWCELL polypropylene(PP) foamed folders

  LOWCELL polipropilen (PP) köpükli bukjalar

  Papkalar işde giňden ulanylýar. Olar esasan her bir kompaniýanyň ulanjak ofis esbaplarydyr. Kagyz materiallarynyň köpüsi arhiwlenmeli. Floder dürli resminamalary klassifikasiýa edip biler. Dürli resminamalary klassifikasiýa etmek üçin bukjalary ulanmak resminamalaryňyzy tertipli edip biler. Şeýle hem, zerur maglumatlary çalt tapmaga kömek edip biler. Iş netijeliligini ýokarlandyrmak. Papkalar hem dürli-dürli. Adatça A4 ölçegli kagyz resminamalaryny saklamak üçin ulanylýar. Differentöne dürli zerurlyklara görä saýlap bilersiňiz. Dürli ululyklary we dürli içerki sahypalary düzüň.

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam board 3.0mm

  LOWCELL H gorag polipropilen (PP) köpük tagtasy 3.0mm

  “Lowcell H”, ýapyk öýjükli köpürjikli gurluşy bolan biri-birine bagly bolmadyk köpürjikli polipropilen ýa-da polietilen tagtadyr. Köpük gatnaşygy 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / sm3, galyňlygy 2-3mm. Enjamyň boşlugynda birleşmek arkaly ýasalýar we üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gök ýa-da ýaşyl gaty polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE), üstki bolsa skidka garşy täsiri bolan deri çyzyklar bilen basylýar .. Orta gatlak gara pes giňeldilen köpük, It täsir wagtynda diňe gowy ýassyk we gorag däl, eýsem ýokary gatylygy we gysyjy ýerine ýetirijiligi hem bar.

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam back board

  LOWCELL H gorag polipropilen (PP) köpük arka tagtasy

  “Lowcell H” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk ekstrudirlenen köpükli polipropilen (PP) tagtadyr. Köpük gatnaşygy 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / sm3, galyňlygy 1,0-1.2mm. Ölüm kelle boşlugynda koekstruziýa arkaly ýasalan ýörite üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gaty polipropilen (PP), üstüni bolsa çyzykly çyzyklar bilen basýarlar, çyzmak aňsat däl. Orta gatlak gara we pes köpüklidir, bu diňe bir ýeňilligi göz öňünde tutman, eýsem gaty gatylygy we ýassygy hem bolýar.