page_banner

önümleri

 • LOWCELL T polypropylene(PP) foam borad for 5G radome

  5G radome üçin LOWCELL T polipropilen (PP) köpük borady

  “Lowcell T” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk üznüksiz ekstrudirlenen köpükli polipropilen tagta. Köpük derejesi 2 esse. Dykyzlygy 0,45-0.5g / cm3 we galyňlygy 1mm. Şol bir wagtyň özünde, tagtalarymyzda saýlamak üçin 1-10 mm dürli galyňlyklar bar. Agramy we çykdajylary azaltmak üçin täze 5g aragatnaşyk radomy üçin içki ýadro materialynyň iň gowy saýlamasydyr. Radomyň we materialyň we transport çykdajylarynyň agramyny azaltmak bilen, polipropileniň pes dielektrik hemişelikligi bar we aragatnaşyk signalynyň berilmegine täsir etmeýär.

 • LOWCELL polypropylene(PP) foamed folders

  LOWCELL polipropilen (PP) köpükli bukjalar

  Papkalar işde giňden ulanylýar. Olar esasan her bir kompaniýanyň ulanjak ofis esbaplarydyr. Kagyz materiallarynyň köpüsi arhiwlenmeli. Floder dürli resminamalary klassifikasiýa edip biler. Dürli resminamalary klassifikasiýa etmek üçin bukjalary ulanmak resminamalaryňyzy tertipli edip biler. Şeýle hem, zerur maglumatlary çalt tapmaga kömek edip biler. Iş netijeliligini ýokarlandyrmak. Papkalar hem dürli-dürli. Adatça A4 ölçegli kagyz resminamalaryny saklamak üçin ulanylýar. Differentöne dürli zerurlyklara görä saýlap bilersiňiz. Dürli ululyklary we dürli içerki sahypalary düzüň.

 • LOWCELL Protective backing board of liquid crystal glass

  LOWCELL Suwuk kristal aýnanyň gorag tagtasy

  “Lowcell” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk üznüksiz ekstrudirlenen köpükli polipropilen tagta. Köpüklenme derejesi 3 esse, dykyzlygy 0,35-0.45g / sm3, galyňlygy spesifikasiýasy bolsa ýüz tutma ýagdaýyna görä 3mm 、 5mm we 10mm üýtgeýär. Suwuk kristal aýna ýarym taýýar önümleriň we taýýar önümleriň ýokary islegli gaplaýyş paletleri üçin köp gatlakly birleşdirilen bufer materialynyň esasy materialy we ýerüsti gorag tagtasy hökmünde ulanylyp bilner.

 • LOWCELL polypropylene (PP) foam board blister trays

  LOWCELL polipropilen (PP) köpük tagtasy çişirilen gaplar

  “Lowcell”, ýapyk öýjükli we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk üznüksiz ekstrudirlenen köpükli polipropilen tagtadyr. Köpük derejesi 3 esse, dykyzlygy 0,4-0.45g / cm3. Galyňlygy spesifikasiýasy 3-5mm, saýlamak üçin dürli galyňlyk. Adaty gaty polietilen blister lýubkasy bilen deňeşdirilende, onuň köp artykmaçlyklary bar.

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam board 3.0mm

  LOWCELL H gorag polipropilen (PP) köpük tagtasy 3.0mm

  “Lowcell H”, ýapyk öýjükli köpürjikli gurluşy bolan biri-birine bagly bolmadyk köpürjikli polipropilen ýa-da polietilen tagtadyr. Köpük gatnaşygy 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / sm3, galyňlygy 2-3mm. Enjamyň boşlugynda birleşmek arkaly ýasalýar we üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gök ýa-da ýaşyl gaty polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE), üstki bolsa skidka garşy täsiri bolan deri çyzyklar bilen basylýar .. Orta gatlak gara pes giňeldilen köpük, It täsir wagtynda diňe gowy ýassyk we gorag däl, eýsem ýokary gatylygy we gysyjy ýerine ýetirijiligi hem bar.

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam back board

  LOWCELL H gorag polipropilen (PP) köpük arka tagtasy

  “Lowcell H” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk ekstrudirlenen köpükli polipropilen (PP) tagtadyr. Köpük gatnaşygy 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / sm3, galyňlygy 1,0-1.2mm. Ölüm kelle boşlugynda koekstruziýa arkaly ýasalan ýörite üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gaty polipropilen (PP), üstüni bolsa çyzykly çyzyklar bilen basýarlar, çyzmak aňsat däl. Orta gatlak gara we pes köpüklidir, bu diňe bir ýeňilligi göz öňünde tutman, eýsem gaty gatylygy we ýassygy hem bolýar.

 • LOWCELL H protective polypropylene(PP)foam sheet

  LOWCELL H goraýjy polipropilen (PP) köpük listi

  “Lowcell H” garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk ekstrudirlenen köpürjikli polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE) tagtasydyr. Köpük derejesi 1,3 esse, dykyzlygy 0,6-0,67g / cm3. CO ekstruziýasy bilen ýasalýar we ýörite üç gatly gurluşa eýe. Upperokarky we aşaky gatlaklar gök ýa-da ýaşyl gaty polipropilen (PP) ýa-da polietilen (PE) bolup, üstünde basylan deri çyzyklary skid garşylygy täsir edýär. Orta gatlak gara pes giňeldilen köpükdir, täsir wagtynda diňe bir gowy ýassyk we goragly bolman, eýsem gaty berkligi we gysyjy ýerine ýetirijiligi hem bar.

 • LOWCELL Trolley case

  LOWCELL Trolleý kassasy

  Trolleýbus korpusyny LOWCELL H materialy bilen ýasamak teklip edilýär. Öňdebaryjy material tehnologiýasyna we ýurtda we daşary ýurtlarda trolleýbuslary gaýtadan işleýän önüm öndürijiler üçin materiallar bilen üpjün etmekde köp ýyllyk tejribä esaslanyp, kompaniýamyz retro trolleýk önümlerini özbaşdak ösdürdi. Adatça garyndy deri diýlip atlandyrylýan täze nano polimer poliolefin kompozitleriniň aýratyn saýlanmagy. Bu material çyglylyga, çyglylyga we poslama garşydyr. Onda plastifikator, formaldegid, toluen we beýleki zyýanly maddalar ýok. Onda VOK zyňylyşy, ýeňil agram we daşky gurşawy goramak ýok. Zäherli däl gaýtadan ulanylýan täze material.

 • LOWCELL U polypropylene(PP) foam borad for radome

  Radome üçin LOWCELL U polipropilen (PP) köpükli borad

  “Lowcell U” ýapyk öýjük we garaşsyz köpürjikli gurluşy bolan, biri-birine bagly bolmadyk ekstrudirlenen köpükli polipropilen tagta. Köpük derejesi 2 esse. Dykyzlygy 0,45-0.5g / sm3, galyňlygy 7mm. Lighteňil agramyny, ajaýyp egilmek modulyny we täsir güýjüni, şeýle hem signalyň geçmegine täsir etmeýän polipropileniň pes dielektrik üýtgewsizligini göz öňünde tutup, radomyň esasy materialy hökmünde ulanylyp bilner.

 • LOWCELL polypropylene(PP) foam sheet partition materials

  LOWCELL polipropilen (PP) köpük sahypasynyň bölek materiallary

  LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi uglerod dioksididirCO2SCF ýapyk öýjükli köpük ekstruziýasy bilen biri-birine bagly däl. Bu has köp maksatly materialdyr. Köpük listi has ýeňil, has güýçli, doly gaýtadan işlenip bilinýän, tekiz ýer we pes VOC.Esasan polipropilen (PP) köpük listini (3 gezek giňeldilen) içki material hökmünde gaplaň. Önümiň hatary, ulanyş gurşawyna görä umumy, antistatiki we geçiriji derejeli önümleri ulanmak arkaly has uly peýdalary hödürleýär. Islegleriňize görä edip bileris Bölüm materiallarynyň islendik görnüşini özleşdiriň. Reňkler hem düzülip bilner.

 • LOWCELL polypropylene(PP) foam sheet material box assembled by fasteners

  Berkidijiler tarapyndan gurnalan LOWCELL polipropilen (PP) köpük list material gutusy

  Material gutular zawodlarda köplenç ulanylýar. Köplenç polipropilen (PP) köpük listini (2 gezek giňeldilen) material gutusy hökmünde ulanyň. 3 esse köpükli tagtadan has kyn. Sahypa ýapyk öýjükli köpük ekstruziýasy sebäpli, kül ýygnamak aňsat däl. Polipropilen (PP) köpük listinden ýasalan material gutusy has ýeňil bolar. Bu onuň artykmaçlygydyr. material gutusy kompaniýamyz tarapyndan ýasaldy. Häzirki wagtda berkidiji 4-5mm galyňlygy bolan tagta has amatly, material gutulary ýasamak üçin iň köp ulanylýan galyňlyk. Biziň polipropilen (PP) köpük listimiz köp sanly guty ýasap biler.