page_banner

Habarlar

LOWCELL Polipropilen köpükli tagta

LOWCELL Polipropilen köpükli tagta ajaýyp berkligi, çydamlylygy we zarba siňdiriji häsiýetleri hödürleýän ýeňil materialdyr, şonuň üçin gaýtadan ulanylýan gaplaryň agzalaryny bölmek ýaly gaplama programmalarynda ulanyldy. Önümiň hatary, ulanyş gurşawyna görä umumy, antistatiki we geçiriji derejeli önümleri ulanmak arkaly has uly peýdalary hödürleýär.

Içki materiallary gaplamak üçin köplenç 3 gezek köpükli tagtany ulanyň.

Ajaýyp ykdysadyýeti göz öňünde tutup, ulanmaga laýyk köpük ulaltmak (Iki gezek-dört gezek) Saýlamak. Umumy polipropilen (PP plastmassa) ýaly gaýtadan işlemek mümkin.

Asyl köpük tehnologiýasy bilen bir minutlyk öýjüge ýetmekde tekiz ýüzünde ýokary bolýar we ekranyň agyrlygy we ofset litografiýasy mümkindir. Warmylylyk bilen üýtgeşik ýerdäki duýgy aýratynlykdyr.

Antistatiki bejerginiň kömegi bilen uzak wagtlap tozany özüne çekmeýän we aňsat hapalanmaýan materialdyr. Mundan başga-da, elektrikleşdirmegiň öňüni almak we hemişelik elektrikleşdirmegiň öňüni almak we ş.m. ýaly statiki elektrik toguny halamaýan daşky gurşaw üçin häsiýeti has güýçlendirýän önüm taýýarlanýar.

Adyň, baglanyşygyň, ýokary tolkun baglanyşygynyň we perçin duralgasynyň gaýtadan işlenmeginde ajaýyp.

Bölünýän agzalar, sarsdyryjy materiallar, goýlan listler, gorag materiallary, aşaky listler, gaýtadan ulanylýan gaplar (gaýtadan ulanylýan gutular), pol düşekleri, boşluklar, tortlar üçin gaplar we ş.m.

“LOWCELL” -iň ekranyň çap edilmegine, agyrlyk güýjüniň çap edilmegine we ofsetiň çap edilmegine amatly ýerüsti tekizligi bar. Material ýeňil işlenip bilner, sebäbi ýeňil we köplenç beýik ýerlerde bellik tagtalary bilen ulanylýar.

Bellikler (howpsuzlyk görkezijileri, ýol bellikleri, bildiriş tagtalary, paneller), stikerler, afişalar, displeýler

LOWCELL öndürmek üçin ulanylýan özboluşly tehnologiýa, kagyz ýaly bir teksturany döretdi. Bu material bukjalar we beýleki kanselýariýa bilen ulanyldy. Üç dürli galyňlyk, ýagny 1,0, 1,5 we 2,0 mm bar.

Şeýle hem Faýllary, faýl gutularyny, janköýerleri, okuw oýunjaklaryny, stikerleri ýasamak üçin ulanylyp bilner.


Iş wagty: Awgust-31-2021