page_banner

Habarlar

PP köpük tagtasynyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Polipropilen (PP) köpük tagtasy diýlip hem atlandyrylýan PP köpük tagtasy, kömürturşy gazy bilen polipropilenden (PP) ýasalýar. Dykyzlygy 0,10-0,70 g / sm3, galyňlygy 1 mm-20 mm. Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy (iň ýokary ulanylyş temperaturasy 120%) we ýokary temperatura, amatly we tekiz üstündäki önümleriň ölçegli durnuklylygy, ajaýyp mikrotolkun uýgunlaşmagy, zaýalanmagy we ajaýyp işleýşi bar.

PP köpük tagtasynyň aýratynlyklary

Ajaýyp ýylylyga garşylyk. Köpükli PS adatça 80 at ulanylýar, köpüklenen PE diňe 70-80 with çydap bilýär, köpüklenen PP 120 with çydap bilýär. Onuň gysyş güýji gaty PUR we köpükli PS-den pes, ýöne ýumşak PUR-dan has ýokary. Ajaýyp ýylylyk izolýasiýasy, oňat çydamlylyk we ýokary täsirli energiýa siňdirişi.

PP köpük tagtasy programmasy

PP köpük tagtasy üçin Ipsum Dolor

Köpükli PP-ni ulanmak gaty giňdir. Kiçijikden uly gämä çenli ulanyldy. Köpükli PP gaplamakda, awtoulagda, ýokary tizlikli demirýolda, howa giňişliginde, gurluşykda we beýleki meýdanlarda ajaýyp ýylylyga garşylygy, arassaçylyk, ýylylyk izolýasiýasy we daşky gurşawa gowy täsiri bilen möhüm rol oýnap biler.

Nusga talaplary

Müşderi üpjün etmeli:

1. Müşderi poçta arkaly nusga maglumatlary (kompaniýanyň ady, Bölüm, alyjynyň ady, aragatnaşyk belgisi) bilen üpjün etmeli

2. Tagtanyň aýratyn talaplaryny ulanyň (dürli maksat bilen, nusga ibermek üçin dürli materiallary saýlaň)

3. Talap edilýän tabagyň mukdary, köpük gatnaşygy, reňki, galyňlygy x uzynlygy x ini

Mysal üçin gyssagly eltip bermegiň ýa-da logistikanyň bahasyny müşderi öz üstüne alýar

Nusgalaryň köpüsine nusga tölegi alynýar

2012-nji ýyldan başlap, kompaniýamyz her ýyl Şanhaýda geçirilýän CeMAT Aziýa gatnaşýar.

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin soňky ýyllarda Guanç Guangzhououda geçirilen ceMAT Aziýa-da gatnaşdyk.

Tagtamyzy has köp müşderä habar bermek üçin sergide täze önümleri görkezeris. Şeýlelik bilentheý ulanmak üçin amatly önümleri tapyp biler.

2022-nji ýylyň 8-10-njy martynda Şanhaýda täze Halkara EXPO Merkeziniň gözleginde geçirilen “Interfoam Expo China 2022” -e gatnaşarys.

“Interfoam” Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde köpük senagaty üçin ýeke-täk hünär sergisidir, şonuň üçin köpük pudagynyň hünärmenleriniň sypdyryp bilmejek her ýylky uly ýygnagydyr.

Biziňki kabinanyň belgisi bolup durýar G10, esergi H.hemmesi e4.

Eger gyzyklanýan bolsaňyz, şol ýere baryp bilersiňiz.


Iş wagty: Awgust-02-2021