page_banner

önümleri

LOWCELL polipropilen (PP) köpük sahypasynyň bölek materiallary

Gysga düşündiriş:

LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi uglerod dioksididirCO2SCF ýapyk öýjükli köpük ekstruziýasy bilen biri-birine bagly däl. Bu has köp maksatly materialdyr. Köpük listi has ýeňil, has güýçli, doly gaýtadan işlenip bilinýän, tekiz ýer we pes VOC.Esasan polipropilen (PP) köpük listini (3 gezek giňeldilen) içki material hökmünde gaplaň. Önümiň hatary, ulanyş gurşawyna görä umumy, antistatiki we geçiriji derejeli önümleri ulanmak arkaly has uly peýdalary hödürleýär. Islegleriňize görä edip bileris Bölüm materiallarynyň islendik görnüşini özleşdiriň. Reňkler hem düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi, sanitariýada daşky gurşawa zyýanly material, kömürturşy gazy köpük üçin zyýansyzdyr. Örän oňat işlemäge ukyply. Gaplamak, tehnika, ýeňil senagat, poçta hyzmaty, azyk gaplamak we ş.m. polipropilen (PP) köpük sahypasy iýmit derejesindäki polipropilen gaplamany barlamakda hem ökde. Islegleriňize görä bölekler etmek üçin dürli galyňlyk tagtalaryny saýlap bilersiňiz.

LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi adaty polipropilen çukur tagtasyny çalyşmak üçin iň oňat materialdyr. Agramy boş tagtalardan has ýokary, sebäbi olar boş we tagtalarymyz gaty. Sypatlary köp tarapdan boş tagtalardan has gowudyr. bahasy çukur plastinkadan has ýokary, hyzmat wagty boş plastinkadan 2-3 esse köp. Bölümleri haryt gutusy bilen ulanyp bolýar. Bu örtük gutusynda hem ulanylyp bilnerturba geçirijimaterial gutusywe ş.m. Şonuň üçin bölekleri tertipli we dolanyşyk gutusyndan almak aňsat bolar ýaly. Şeýle hem bölekleri çyzmakdan saklanyp biler.Surfaceerüsti birleşdiriji gorag köpüginiň köpükli polipropilen (PP) örtügi has gowy buferlener. Talaplara laýyklykda list dürli şekilde galyp biler.

Adaty önümler

LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi, sanitariýada daşky gurşawa zyýanly material, kömürturşy gazy köpük üçin zyýansyzdyr. Örän oňat işlemäge ukyply. Gaplamak, tehnika, ýeňil senagat, poçta hyzmaty, azyk gaplamak we ş.m. polipropilen (PP) köpük sahypasy iýmit derejesindäki polipropilen gaplamany barlamakda hem ökde. Islegleriňize görä bölekler etmek üçin dürli galyňlyk tagtalaryny saýlap bilersiňiz.

LOWCELL polipropilen (PP) köpük listi adaty polipropilen çukur tagtasyny çalyşmak üçin iň oňat materialdyr. Agramy boş tagtalardan has ýokary, sebäbi olar boş we tagtalarymyz gaty. Sypatlary köp tarapdan boş tagtalardan has gowudyr. bahasy çukur plastinkadan has ýokary, hyzmat wagty boş plastinkadan 2-3 esse köp. Bölümleri haryt gutusy bilen ulanyp bolýar. Bu örtük gutusynda hem ulanylyp bilnerturba geçirijimaterial gutusywe ş.m. Şonuň üçin bölekleri tertipli we dolanyşyk gutusyndan almak aňsat bolar ýaly. Şeýle hem bölekleri çyzmakdan saklanyp biler.Surfaceerüsti birleşdiriji gorag köpüginiň köpükli polipropilen (PP) örtügi has gowy buferlener. Talaplara laýyklykda list dürli şekilde galyp biler.

NOOK.

Galyňlygy (mm)

Ini (mm)

Uzynlygy (mm)

reňk

1

1.2

1000

2300

Gök

2

2.0

1000

2000

Gök

3

2.5

1000

2000

Gök

4

3.0

1000

2000

Gök

5

4.0

1000

2000

Gök

6

5.0

1000

2000

Gök

7

7.0

1000

2000

Gök

8

9.0

930

2780

Gök

9

10.0

1120

2440

Gök

Başga ölçeg talaplaryňyz bar bolsa bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlyk aralygy: 1-10mm.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň