page_banner

önümleri

LOWCELL polipropilen (PP) köpükli bukjalar

Gysga düşündiriş:

Papkalar işde giňden ulanylýar. Olar esasan her bir kompaniýanyň ulanjak ofis esbaplarydyr. Kagyz materiallarynyň köpüsi arhiwlenmeli. Floder dürli resminamalary klassifikasiýa edip biler. Dürli resminamalary klassifikasiýa etmek üçin bukjalary ulanmak resminamalaryňyzy tertipli edip biler. Şeýle hem, zerur maglumatlary çalt tapmaga kömek edip biler. Iş netijeliligini ýokarlandyrmak. Papkalar hem dürli-dürli. Adatça A4 ölçegli kagyz resminamalaryny saklamak üçin ulanylýar. Differentöne dürli zerurlyklara görä saýlap bilersiňiz. Dürli ululyklary we dürli içerki sahypalary düzüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Papka hökmünde haýsy polipropilen (PP) köpük tagtasy ulanylýar?

Papkalaryň köpüsi 1,3-den ýasaldy gezek köpükli tagtalar. Käbir müşderiler hem ulanmagy halaýarlar 2 gezek material. Galyňlygy esasan 2,5 mm ýa-da 3mm.Agramy polipropilen (PP) köpük tagtasy bukjanyň ýagtylygyny azaldyp bilýän birneme ýeňil. PP köpük tagtasynyň berkligi hem gaty gowy, bukjanyň zaýalanmagy aňsat bolmaz ýaly. The köpükli tagtalar bukjalar üçin dürli reňklerde düzülip bilner. Açyk ýa-da açyk reňkleriň hemmesi kabul ederliklidir. Tagtanyň üstki gurluşy aýazly ýa-da dik zolaklardyr. Häzirki wagtda müşderileriň köpüsiniň saýlamagy. Başga ýerüsti gurluşy isleseňizssorap bilersiňiz. Bizde-de barbeýlekisi ýerüsti gurluşys saýlamak üçin. Papkanyň üstüni kompaniýa nyşany ýa-da zerur sözler bilen hem çap edip bolýar. We we isleýän ululygyňyzy gönüden-göni öndürip biler. Ony bukjalara gaýtadan işlemek amatly. Zerur bolsa, salgylanma üçin dürli bukja stilindäki suratlary berip bileris.

Biz hakda bilmek isleseňiz tagta, ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň